Usługi dla przedsiębiorców

Sąd i Komornik

 • Reprezentowanie przed sądami wszelkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami administracji publicznej, w tym także w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, sporów transgranicznych i europejskich postępowań cywilnych
 • Windykacje, w tym windykacje zagraniczne oraz dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych od ubezpieczycieli oraz sprawców wypadku,
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych
 • Pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów, w tym wobec rejestru przedsiębiorców KRS.

Umowy

 • Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie listów intencyjnych, umów, ugód, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług
 • Tworzenie ram prawnych / kompleksu umów dla planowanej działalności
 • Lokalizowanie potencjalnych zagrożeń i zabezpieczanie interesów przedsiębiorcy
 • Rozwiązywanie sporów, negocjacje, mediacje
 • Monitorowanie bieżącego i przyszłego stanu prawnego w zakresie przepisów dotyczących branży naszych Klientów.

Spółki

 • Wybór odpowiedniej formy prawnej dla planowanego przedsięwzięcia
 • Pełna obsługa procesu rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Przygotowywanie i zmiany umowy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, przygotowanie regulaminów zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie zebrań, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń
 • Przygotowywanie protokołów z zebrań wspólników, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń
 • Przygotowywanie uchwał wspólników, zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej
 • Pełna obsługa procesu rejestracji zmian danych w rejestrze przedsiębiorców KRS
 • Kompleksowa analiza stanu spółki z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych i finansowych (tzw. due dilligence).

Pracownicy

 • Przygotowywanie i wprowadzanie zmian do umów o pracę, umów o zakazie działalności konkurencyjnej
 • Analiza możliwości alternatywnych form zatrudnienia
 • Regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania
 • Przygotowywanie oświadczeń o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę
 • Prowadzenie sporów pracowniczych, w tym reprezentacja przed sądem, w tym: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, ustalenie istnienia stosunku pracy.

IT i własność intelektualna

 • Sporządzanie oświadczeń o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
 • Doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów o przeniesienie prawa do tzw. know-how, patentu, znaku towarowego, wspólnotowego znaku towarowego,  wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wzoru wspólnotowego, oprogramowania i innych wytworów własności intelektualnej
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów licencyjnych
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

Podatki

 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów, prowadzenie sporów sądowych przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej pod kątem optymalizacji podatkowej
 • Planowanie podatkowe
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy w ramach postępowań podatkowych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Wydawanie opinii prawnych dotyczących przepisów ordynacji podatkowej, przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, od towarów i usług, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz innych ustaw podatkowych
 • Opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych.

Przetargi

 • Bieżące doradztwo i reprezentowanie w kontaktach wykonawców z zamawiającymi
 • Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych
 • Zabezpieczanie tajemnic przedsiębiorstwa
 • Zgłaszanie prośby o wyjaśnienia do SIWZ
 • Analiza możliwości odwołania od decyzji o rozstrzygnięciu przetargu
 • Przygotowywanie odwołań od decyzji zamawiającego
 • Reprezentowanie zamawiających oraz wykonwaców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami wszelkich instancji.

Dotacje z UE

 • ustalanie statusu MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) i statusu dużego przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja MŚP (tworzenie, rejestrowanie oraz przekształcanie podmiotu, otwierające możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej, w tym tzw. spółek off shore)
 • Pomoc prawna w tworzeniu powiązań kooperacyjnych i ustalanie istnienia takich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami
 • Sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, umów dostawy, umów świadczenia usług badawczo-rozwojowych, umów dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej, umów dotyczących oprogramowania, umów licencyjnych,   umów o świadczenie usług reklamowych, dokumentów dotyczących innowacyjności zakupywanej i wdrażanej technologii, dokumentów określających komercjalizację wyników prac badawczych i naukowych, dokumentów dotyczących zwiększenia prywatnych nakładów na badania i rozwój (B+R),
 • Pomoc prawna w zakresie wdrażania projektu
 • Pomoc prawna w zakresie rozpoznawania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
 • Pomoc prawna w zakresie kontroli realizacji projektu
 • Obsługa postępowań odwoławczych dotyczących negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie obejmującą weryfikację informacji instytucji oceniających wniosek o dofinansowanie w przedmiocie jego negatywnej oceny, sporządzania protestów lub odwołań, prowadzenia spraw sądowo-administracyjnych polegających na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Kontakty z urzędami

  • Doradztwo w sprawach z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska,  uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych
  • Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Przygotowywanie odwołań od decyzji
  • Przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego.

  Nieruchomości

  • Analizy stanu prawnego i ocena możliwości oraz ryzyka związanego z realizacją na danej nieruchomości planowanej inwestycji z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści księgi wieczystej, umowy o użytkowanie wieczyste, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, ewidencji gruntów i budynków
  • Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości
  • Prowadzenie postępowań w zakresie ujawniania praw do nieruchomości w księdze wieczystej
  • Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów o nabycie udziałów lub akcji w spółkach posiadających nieruchomości, w szczególności przez cudzoziemców, umów deweloperskich, umów najmu, umów dzierżawy, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umów o zarządzanie nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji klauzul niedozwolonych, umów o roboty budowlane
  • Prowadzenie postępowań eksmisyjnych.

  Restrukturyzacja

  • Przekształcenia, w tym w szczególności tworzenie struktury spółki z o.o. spółki komandytowej
  • Fuzje
  • Podziały
  • Przygotowanie dokumentów koniecznych do przekształcenia, fuzji, podziału przedsiębiorstwa oraz pełna obsługa procesu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Zakończenie działalności przedsiębiorstwa

  • Analiza stanu przedsiębiorstwa pod kątem możliwości jego likwidacji oraz ogłoszenia upadłości
  • Przygotowanie dokumentów koniecznych do likwidacji przedsiębiorstwa oraz pełna obsługa procesu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
  • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pomoc przy opracowywaniu załączników do wniosku
  • Reprezentacja upadłych oraz wierzycieli przed sądem upadłościowym
  • Kompleksowe rozwiązania z zakresu zaplanowanego dziedziczenia przedsiębiorstwa.